Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF)

Logga

Arbetar för att öka kunskapen om sjukdomarna Cystisk Fibros (CF) och Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) samt för att ge stöd i behandling och hjälp med anpassning i samhället. RfCF stödjer också forskning på området.

Post- och besöksadress: Kålsängsgränd 10 D, 2 tr, 753 19 Uppsala
tel: 018-15 16 22, fax: 018-12 70 74
e-post: info@rfcf.se
webb: Riksförbundet Cystisk Fibros

Cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi är medfödda ärftliga sjukdomar som inte kan botas. Vid CF är allt slem i kroppen mycket segt och ger allvarliga symtom främst från luftvägarna och matsmältningskanalen. Cirka ett barn på 5000 föds med sjukdomen. För närvarande finns cirka 575 kända fall i Sverige. PCD orsakas av att flimmerhåren är orörliga eller felfungerande, vilket ger liknande symtom från luftvägarna som vid CF. Antalet personer med PCD beräknas till 40 personer/miljon invånare. 

RfCF bildades 1969. Det finns 15 föreningar som verkar på region-, läns- och kommunnivå i landet.

De båda sjukdomarna påverkar hela familjens hela tillvaro på många sätt och kräver omfattande daglig behandling med flera sorters mediciner, andningsgymnastik och fysisk aktivitet för luftvägssymtomen. Cystisk fibros kräver dessutom enzymer, extra näring och vitaminer för att minska problemen med näringsupptaget.

De viktigaste delarna i förbundets arbete är information och utbildning, intressepolitiskt arbete, aktiviteter för medlemmarna samt stöd till forskning. Medlemstidningen CF-bladet kommer ut med fyra nummer per år.

aktuellt

Pressklipp

Cisionwire - Pressmeddelanden - Svenska 19 nov: "Hundratals liv kan räddas årligen om vården koncentreras"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-11-27 klockan 09:30 - 11:30: Kanslichefsmöte
2015-11-27 klockan 10:00 - 12:00: Nätverksmöte barn, familj och skola
2015-11-30 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte, hälso- och sjukvård 30 november
2015-12-01 klockan 10:00 - 15:00: Europaforum
2015-12-02 klockan 10:00 - 16:00: Ordförandemöte 2 december
2015-12-03 klockan 09:00 - 16:00: Internationella funktionshindersdagen
2015-12-09 klockan 08:30 - 16:00: Kommunikatörsnätverket - heldag om Google Analytics
2015-12-11 klockan 10:00 - 15:00: Nätverket för arbete och försörjning 11 december