Universell utformning

Vad är universell utformning, tillgänglighet och skäliga åtgärder?

Sverige och EU har tillsammans med mer än 160 andra stater ratificerat FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Åtagandet innebär att staterna ansvarar för att genomföra universell utformning, tillgänglighet och skäliga åtgärder.

  • Att allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla genom universell utformning.
  • Att det som redan finns gradvis ska göras tillgängligare genom att standarder införs och följs upp.
  • Att en skyldighet att vidta skäliga åtgärder i relation till individer med funktionsnedsättning omfattas av diskrimineringsskydd.

 Utgångspunkten är att alla användare har olika funktionsförmåga och egenskaper, som utgör den mänskliga mångfalden. Genom att utgå från olikheter skapar vi ett samhälle där alla kan delta jämlikt.  

Tillämpningen av universell utformning innebär alltså att alla nya produkter, tjänster, miljöer och program utformas så att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

Tillgänglighet till alla tjänster och miljöer som är öppna för allmänheten är en ovillkorlig skyldighet för staterna, kostnader får inte användas som argument för att inte leva upp till skyldigheten.  

Den enskilde har rätt till skäliga åtgärder för tillgänglighet om den generella tillgängligheten inte räcker till.  

Handikappförbundens arbete med universell utformning 

Handikappförbundens kongress beslutade i maj 2013 att driva på arbetet för ett universellt utformat samhälle. Vi har formulerat fem politiska krav. Delta i dialogen. Hjälp oss sprida kraven.

  • En parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att utveckla och anta en tvärsektoriell handlingsplan för ett universellt utformat samhälle i bred dialog med funktionshindersorganisationer, kommuner och landsting. Planen ska antas av riksdagen.
  • Krav på ett tillgängligt och universellt utformat samhälle ska ställas för all verksamhet som finansieras med offentliga skattemedel. Arbetet ska följas upp och utvärderas.
  • Ökade resurser till funktionshindersorganisationer för medverkan i standardisering ska tillföras. Det behövs för att öka förutsättningarna att medverka i framtagning och användning av standarder för tillgänglighet och universell utformning.
  • Krav på konsekvensanalyser av ett universellt utformat samhälle i instruktioner till strategiska myndigheter och omfatta barnets perspektiv
  • En offentligt finansierad nationell kampanj för att sprida nyttan med ett universellt utformat samhälle ska initieras i dialog med funktionshindersorganisationer.

Ladda ned
Allmän kommentar om tillgänglighet (och universell utformning) från 2014 i svensk översättning (2016)

Förslag till Parlamentarisk utredning om universellt utformad samhällsplanering 
(överlämnad till statsrådet Mehmet Kaplan 19/1 2015)

Foldern Dags att skapa ett universellt utformat samhälle (2013)

Rapporten Vägen mot ett universellt utformat samhälle (2013)

Seminarium Universella rättigheter - universella lösningar
webbsändning från MR-dagarna 14 november 2013

Mer bakgrund till universell utformning av samhället
http://universellutformning.wordpress.com