Europeisk tillgänglighetslag

Freedom of movement - fri rörlighet

Den 2 december 2015 presenterade kommissionären Marianne Thyssén ett efterlängtat förslag till en europeisk tillgänglighetslag. Förslaget berör bland annat bankomater, tv-apparater, datorer, transporter, banktjänster, medietjänster, e-handel och telefoni. Den nya europeiska tillgänglighetslagen utgår från att EU:s gemensamma marknad ska vara öppen för alla, och innehåller funktionella krav ett begränsat antal varor och tjänster.

Handikappförbunden har varit i aktiva i den europeiska funktionshinderrörelsens kampanj Freedom of movement, med siktet inställt på tillgänglighet och universell utformning av varor och tjänster inom it, transport, hälsovård, utbildning, bostäder, räddningstjänst, turism, bank, försäkring, hushållsapparater, detaljhandel, rättsväsende, kultur, fritid och sport. Förslaget är alltså inte lika brett som rörelsen hade önskat. Men ett första steg på vägen. Förslaget kommer att beredas i Europaparlamentet innan det fattas beslut av EU:s ministerråd.

Lagförslaget kom först efter kritik från FN som också angett att lagen ska utgå från den allmänna kommentar om tillgänglighet som FN har tagit fram för tillgänglighet som 160 stater runtom i världen, däribland Sverige  och EU har åtagit sig att implementera. FN slår fast att:

Alla nya miljöer, produkter och tjänster ska utformas enligt universell utformning – vilket innebär att de ska utformas utifrån människors olika förmågor och egenskaper. Staten ska se till att lagstiftningen värderas med utgångspunkt från universell utformning, tillgänglighet som rättighet och skälig anpassning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som grupp är en ovillkorlig så kallad förhandsskyldighet” för staten. Det innebär att staterna ska se till att byggnader, transporter, information och kommunikation, inklusive IT samt varor och tjänster som riktar sig till allmänheten ska vara tillgängliga. Staterna kan inte skylla på kostnader för att gradvis göra befintliga miljöer tillgängliga.

individuell nivå finns alltid rättighet till  tillgång eller tillträde till platser och service (även digital) för alla människor oavsett ålder, härkomst etc. För personer med funktiosnedsättning innebär det att skälig anpassning gäller alla tjänster och miljöer som är öppna för allmänheten. Staten har ansvar för att säkerställa att diskrimineringsskyddet gäller skälig anpassning.

Viktigt att inte blanda ihop EU:s förslag till tillgänglighetslag med EU:s arbete för ett bredare antidiskrimineringsdirektiv. Det utvidgade anti-diskrimineringsförslaget har behandlats i parlamentet men stoppades av ett medlemsland redan 2008. Just anti-diskrimineringsdirektivet kräver att alla medlemsländer utan undantag är eniga. Nuvarande EU-kommissionen under ledning av Juncker har sagt att de ska prioritera arbetet med att lösa upp blockeringen av förslaget. Såväl EU-kommissionen som funktionshinderrörelsen betonar att både tillgänglighetslagen och anti-diskrimineringslagen behövs för att komplettera skydd för mänskliga rättigheter.

Kampanjen Freedom of Movement
European Disability Forum EDF startade 2011 i kampanjen "Freedom of movement" där Handikappförbunden varit aktiva. Många organisationer och individer bidrog under 2011 med att berätta om erfarenheter från vardagen om hinder för den fria rörligheten. Kommentarer från individer, näringsliv, beslutsfattare och organisationer samlades i en "Freedom guide". För att alla människor ska kunna röra sig, arbeta och leva på lika villkor i hela Europa ställdes krav på en europeisk tillgänglighetslag.

Förslaget om en lag försenades gång på gång. Handikappförbunden lyfte frågan om lagen i samband med  en medborgardialog med EU:s kommissionär i Stockholm i oktober 2013. Det var alltså först när EU fick kritik från FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i september 2015 som det blev allvar. I december 2015 presenterade kommissionär Marianne Thyssén det efterlängtade förslaget om Europeisk tillgänglighetslag.

Workshop i Bryssel om tillgänglighet 2-3 februari 2017 presentationer för nedladdning

Handikappförbunden skrivelse apropå delrapport från konsekvensanalys (oktober 2016)

Filmat seminarium på Europahuset om tillgänglighetslagen del 1  del 2  och del 3 med bl a Åsa Regnér och Anna Maria Corazza Bildt Kort version otextat på SVT play (22 april 2016)

Seminarium om tillgänglighetslagen och standarder (22 april 2016)

Handikappförbundens första synpunkter som bygger på analys utifrån FN kritik (februari 2016)

European Disability Forum första synpunkter på lagförslaget (engelska februari 2016)

EU-kommissionens förslag till tillgänglighetslag 2 december 2015 (sv)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

FN kritiserar EU september 2015

EU-kandidater om Tillgänglighetslag inför EU-val 2014

EDF:s ställningstagande om tillgänglighetslagen februari 2013

Överväldigande stöd tillgänglighetslag och nyttan för alla i Eurobarometer om tillgänglighet december 2012

EDF lanserade sin Freedom Guide i Europaparlamentet februari 2012

Handikappförbundens svar på EU:s öppna samråd om en europeisk tillgänglighetslag februari 2012

Den 6 december 2011 träffade EU:s toppskikt representanter för EDF

EU-kommissionen färdplan för lagförslaget  2011

FN:s allmänna kommentar 2 om tillgänglighet i CRPD preliminär översättning

Kontaktperson Handikappförbunden: Mia Ahlgren, mia.ahlgren@hso.se