Funktionshinderspolitiken hör hemma på högsta politiska nivå

”Det är bra att förslagen om en ny funktionshinderspolitik är kopplade till mänskliga rättigheter och inriktas på universell utformning av samhället. Det är ett kvitto på att Handikappförbundens envisa arbete med frågorna haft effekt”, kommenterar Stig Nyman, den rapport som Myndigheten för delaktighets presenterade på torsdagen.

”Nu krävs politisk vilja och handlingskraft för att göra verklighet av vackra ord. Samordningsansvaret för funktionshinderspolitiken hör hemma på högsta politiska nivå inom regeringskansliet, där även regeringens arbete med mänskliga rättigheter bör samlas. Vi förväntar oss att regeringen prioriterar funktionshinderpolitiken och bjuder in till dialog direkt med oss”, fortsätter Stig Nyman.

Inom en rad samhällsområden råder fortfarande stora klyftor mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i stort. Det handlar till exempel om deltagandet i arbetslivet, stödet som ges i skolan, skillnader i upplevd och faktisk hälsa samt deltagandet i det politiska livet. Dessa klyftor leder bland annat till ökad risk för fattigdom och svag försörjning.

Handikappförbunden har drivit på Myndigheten för delaktighets förslag att den kommande strategin måste utgå från ett rättighetsperspektiv, med en tydlig koppling till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men vi saknar fortfarande en handlingsplan för att åtgärda de rekommendationer som FN:s övervakningskommitté gav Sverige redan 2014.

”Regeringen måste ta kritiken från FN om konventionens tillämpning som svensk lag på allvar och säkerställa likhet över landet. Här krävs ett systematiskt arbete med att integrera politiken tvärsektoriellt och att lagstiftning följs upp”, säger Stig Nyman.

Den politiska styrningen av funktionshinderpolitiken behöver prioriteras och utvecklas i linje med styrningen inom exempelvis jämställdhets- och miljöområdet. Arbetet bör integreras med regeringens hållbarhetsarbete och med att genomföra målen i Agenda 2030 och EU2020

”Myndigheten för delaktighet har lagt ett genomarbetat förslag. Nu är det dags för en dialog med ansvariga politiker för att rättigheter och en universellt utformad samhällsplanering ska säkerställas och övervakas över landet”, avslutar Stig Nyman.

Brev till Åsa Regnér om den kommande strategin för funktionshinderspolitiken

Universell utformning - Handikappförbundens tema i Almedalen

Pressmeddelandet på MyNewsDesk

30 juni 2016