Annan samverkan

Länspolismyndigheten

I mars 2008 inbjöds Länspolisens tillgänglighetssamordnare till HSO:s ordförandestämma för att redogöra för hur polisen i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättningar t ex som brottsoffer, som den som begått brott eller som bevittnat brott.

Polismyndigheten i Stockholms län och HSO har sedan dess mötts i överläggningar för att samtala om bemötandefrågor samt om kompetensutveckling för polisens personal.

Trafikverket  

På våren  2010 bildades Trafikverket genom att Vägverket och delar av Banverket, Luftfartsverket och Sjötfartsverket slogs samman. HSO har sedan tidigare regelbundet mött Vägverkets Stockholmsregion för överläggningar och dessa möten övergick nu till Trafikverket. Emellertid utvidgades bevakningsområdet nu till Region Stockholm och Region Öst, vilket innebär att HSO i Stockholms län, tillsammans med sex andra HSO, träffar Trafikverket tre gånger per år. De HSO som samverkar är Uppsala, Örebro, Västmanland, Stockholm, Sörmland, Östergötland och Gotland.

Samhall

Samhalls ledning och HSO:s presidium har sedan många år överlagt om gemensamma frågor.

Storstockholms brandförsvar

HSO träffar i informella samtal brandförsvaret för att utbyta erfarenheter.

LIF - Läkemedelsindutriföreningen 

LIF anordnar två gånger per år ett så kallat flerlänsmöte, ett två dagar långt seminarium som hålls  i Stockholm. Till seminarierna inbjuds representanter från HSO:s länsföreningar. Teman för mötena bestäms av deltagarna och handlar  mestadels om aktuella sjukvårdsfrågor.

ABF:s handikappkommitté

HSO har sedan många år ett samarbetsavtal med ABF i norra Storstockholm. Samarbetet innebär att HSO är representerat i ABF:s handikappkommitté och har möjlighet att därifrån söka bidrag till HSO:s utbildnings- och seminarieverksamhet.

Info

Behöver du tala ut?

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Präst
Psykiatriakuten

----------------------------------------------

Ansvarig utgivare: Annika Hässler

Webbredaktör: Annelie Ström

Inloggning