Centra för forskning om funktionshinder

markeringsbildInstitutet för handikappvetenskap

Linköping och Örebro

Institutet för handikappvetenskap (IHV) vid universiteten i Linköping och Örebro är Sveriges största forskningsmiljö för handikappforskning med cirka 45 doktorander. Handikappvetenskap är ett eget forskningsämne och i Örebro är forskarutbildningen placerad inom Hälsoakademin och i Linköping på Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande.

Målen är att etablera en internationellt kraftfull forskning, forskarutbildning och grundutbildning i handikappvetenskap. Verksamheten började som ett centrum för handikappforskning i Linköping1993. Sedan 2000 är det ett institut med forskning även vid universitetet i Örebro. Audiologiskt forskningscentrum i Örebro är numera även det en del av IHV.

Programområden är kommunikation och funktionshinder, IT och funktionshinder, forskning om vardagsliv, relationen mellan hälsa och handikapp samt arbetsliv och funktionshinder. Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar medicinsk, teknisk, beteendevetenskaplig och kulturvetenskaplig kunskap.

Länk till IHV

Centrum för rehabiliteringsteknik
Lund
Centrum för rehabiliteringsteknik (Certec) är en avdelning inom Institutionen för designvetenskaper vid Tekniska högskolan i Lund. Centret skapades år 1987 och tio år senare blev rehabiliteringsteknik ett forskningsämne. Certec arbetar för att föra samman teknik och utbildning på ett sätt som är användbart för människor med funktionsnedsättningar.

Det främsta forskningsfältet är IT och lärande. Man forskar också om hur man kan kombinera informationsteknologi, design och utbildningsmetodik. Den största delen av basanslagen kommer från Region Skåne och Lunds universitet.

Länk till Certec

Centrum för forskning om funktionshinder
Uppsala
Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet bildades först som en förening utanför universitetet år 1987. Både forskare och andra intresserade var medlemmar. År 1989 fick Centrum för handikappforskning – som det hette fram till år 2008 - formell status vid universitet.

Föreningen fanns kvar som en länk mellan forskare och intressenter utanför universitetet. Den var huvudman för ett projekt om forskningsinformation när den populärvetenskapliga tidningen "Handikappforskning pågår" borjade ges ut. Föreningen upplöstes år 2001, och tidningen ges nu ut av Centrum för forskning om funktionshinder och heter Forskning om funktionshinder pågår.

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som arbetar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning. Centrum för forskning om funktionshinder anordnar bl.a. seminarier och universitetskurser i habiliteringsvetenskap och handikappkunskap.

Länk till CFF

Högskolecentrum för handikappforskning
Stockholm
Högskolecentrum är en inrättning vid Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH. Centret samarbetar med handikapporganisationerna och med olika verksamheter på handikappområdet. Parallellt med centret finns en förening för handikappforskning med medlemmar som är yrkesverksamma och andra intresserade. Föreningens ordförande har plats i centrets nämnd. Centret ägnar sig speciellt åt frågor som gäller barn och unga med funktionsnedsättning.

Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning (Harec)
Lund
Harec bildades 1997 och är ett centrum för Lunds universitet, Växjö universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, Malmö Högskola och Högskolan i Kristianstad. Ett åttiotal forskare är knutna till Harec. HAREC har ett aktivt utbyte med t ex Region Skåne, Kronobergs läns landsting och inte minst med handikapprörelsen.

HAREC arbetar för att föra ut forskningen till brukare och andra intressenter. Bl a arrangeras Handikappforskningens Dag en gång om året. Harecpress ger ut böcker och rapporter inom handikappområdet. Genom HAREC:s brukarpanel som består av representanter för handikapprörelsen förs en ständig dialog med denna. Inom Harec har man också bildat Svenskt nätverk för arbetslivsforskning och funktionshinder (SNOFA).

Länk till HAREC 

Centrum för tvärvetenskaplig forskning om funktionshinder och handikapp
Göteborg
Centrum vid Göteborgs universitet startade år 2002. Lärare, forskare och forskarstuderande vid universitetet, Chalmers och Nordiska Hälsovårdshögskolan kan bli medlemmar. I styrelsen finns representanter från ett stort antal discipliner – till exempel lingvistik, neurovetenskap, psykologi, rehabiliteringsmedicin, socialt arbete och arkitektur.

Målet för forskningen är att ge individen möjlighet till en meningsfull fritid, utbildning och självvalda sociala relationer. Sedan början av 1990-talet har det funnits ett så kallat programområde för handikappforskning vid Göteborgs universitet.

Länk till Samfak

Umeå centrum för funktionshinderforskning
Umeå
Centrum för handikappvetenskap vid Umeå universitet är ett nätverk för forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, samt samarbetspartners inom stat, kommun, landsting, handikapprörelsen samt andra aktörer med intresse för forskning om funktionshinder och handikapp.
Syftet med verksamheten är att bedriva forskning och främja långsiktig kunskapsuppbyggnad om funktionshinder inom skilda ämnesområden/vetenskapsområden. Centrum ska föra ut forskningsresultat och samverka med andra intressenter genom deltagande i kurser, symposier och konferenser.
En ambition är att lyfta fram handikappfrågorna i grundutbildning och forskarutbildning. Centrum har bland annat ordnat en fakultetsövergripande doktorandkurs om handikapp och funktionshinder. Centret ligger under avdelningen för Socialt arbete. Handikapprörelsen har en ledamot i styrelsen för centret.

Länk till Centrum för handikappvetenskap