Förstärkt samhällsstöd med fokus på barn, familj, skola och LSS

Barn i olika åldrar.

Barn med funktionsnedsättningar lever under andra uppväxtvillkor än barn utan funktionsnedsättningar. Föräldrar och familjer till barn med funktionsnedsättningar lever också under andra förutsättningar än andra familjer.

Rätten till en fullvärdig barndom och en likvärdig utbildning måste garanteras barn med funktionsnedsättningar. Deras familjer måste erbjudas ett fullgott samhällsstöd för att uppfylla detta. På samma sätt måste barn med föräldrar som har funktionsnedsättning stödjas.

Handikappförbundens gemensamma påverkansarbete inriktar sig på att uppmärksamma de levnadsvillkor som barn med funktionsnedsättningar och deras familjer lever under.

Styrelsen,  som är ny sen kongressen 2015-05-21, kommer utse kontaktpersoner för området. Tills vidare hänvisas frågor till ansvarig tjänsteman  Stefan Eklund Åkerberg

Utskott och nätverk
Utskottet för området Ökat stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer träffas fem till sex gånger per år. Representanterna i utskottet är utsedda av medlemförbunden.

Nätverket Barn, familj och skola träffas fyra till fem gånger per år och diskuterar aktuella frågor inom barn, familj- och skolområdet.

Projekt inom området
DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever 

Det outsagda - mellan barn och föräldrar