Medverkan på Barnrättsdagarna

lena föreläser

Projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar medverkade med utställning, seminarium och poster vid årets Barnrättsdagar i Örebro 12 – 13 april. Till seminariet Kommunicera mera, som hölls tillsammans med projektet Tell Us, kom ett 80-tal personer. Många kom förbi poster och utställning för att prata och ta med sig foldrar och bokmärken.

Barnsrättsdagarna samlade 1200 deltagare för fortbildning, debatt och mingel om barns rättigheter. Barnombudsmannen och stiftelsen Allmänna barnhuset arrangerade Barnrättsdagarna och därför var Fredrik Malmberg och Cecilia Sjölander ofta upp på scenen. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg nämnde årets rapport, som heter Respekt och handlar om barn med funktionsnedsättningar. Kränkningar från assistenter var en sak de intervjuade barnen tagit upp.

Förste talare var Michael O’Flaherty, professor i mänskligar rättigheter och nu även chef för EU:s Agency for Fundamental Rights (FRA). Han sa att kunskapen om barns rättigheter är dålig hos många jurister och att området mänskliga rättigheter överhuvudtaget får alldeles för lite resurser. Anita Wickström, utredare i Barnrättighetsutredningen, om hur Barnkonventionen kan bli svensk lag, har lagt förslag om hur barns rättigheter bäst ska skyddas. Hon vill se en skärpning av lagen så att allt våld mot barn blir olagligt. Idag kan föräldrar hänvisa till sitt uppfostrande ansvar.

Juristen Anna Kaldal påpekade att lagens begrepp ”barnets bästa” ska utgå från det specifika barnets situation, men att det idag ofta utgår från generella antaganden om alla barn. Kaldal menade också att vi står inför ett nytt paradigm – ändring av tänkesätt. Vi måste lämna synen på samhället som en omhändertagande förälder och se barnen som rättighetsbärare med förmåga att kräva sin rätt.

Situationen för barn runtom i världen fanns närvarande under dagarna. Till exempel menade forskaren Henry Ascher att Barnkonventionen inte kan bli lag samtidigt som nuvarande migrationspolitik råder.

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp