Mänskliga rättigheter

Konventionsstaterna ska medvetandegöra om situationen för personer med funktionsnedsättning genom att "...på alla nivåer i undervisningssystemet, däribland hos alla barn från tidig ålder, uppmuntra en inställning präglad av respekt för rättigheterna för personer med funktionsnedsättning". (ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning)

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor - kvinnor som män, flickor som pojkar. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Följande artiklar från konventionerna är av särskilt stor betydelse i DATE:

Lika värde och rättigheter

Barnkonventionen (artikel 2) och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 7) slår fast att alla barn är lika värda och att ingen får diskrimineras, samt att detta även gäller för barn med funktionsnedsättning.

  • Genom DATE kan barn och elever lära sig om, praktisera och agera för en tillgänglig utbildning. Det bidrar till en bejakande miljö för alla barn och elever oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglig skola

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 9) betonar att åtgärder för att identifiera och undanröja hinder mot tillgänglighet bland annat gäller i skolan.

  • Genom DATE görs barn och elever delaktiga i förskolans och skolans arbete med att hitta hinder i miljön och att fram lösningar för en tillgänglig lärmiljö.

Inkluderande skola

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 24) ska elever med funktionsnedsättnings rättighet till utbildning säkerställas genom att de eleverna får tillgång till en inkluderande skola.

  • Tillgänglighet är en förutsättning för en inkluderande skola.

Alla ska medvetandegöras

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 8) behöver alla redan i tidig ålder bli medvetna om situationen för personer med funktionsnedsättning och bekämpa fördomar och skadliga beteenden.

  • Arbetet med att medvetandegöra denna situation behöver inledas tidigt och behöver arbetas med kontinuerligt. Därför tar vi fram DATE-material för pedagoger och barn/elever från förskolan upp till gymnasieskolan.

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet