Likabehandling

”Likabehandling när barnen är så olika – hur gör vi då?
Vi skapar en tillgänglig förskola och skola.
För alla barn.”

DATE lärmaterial har utformats för att vara en del av förskolan och skolans främjande likabehandlingsarbete. En del av arbetet för att nå lika villkor och tillgång till lärande och personlig utveckling för alla, är att skapa en tillgänglig förskola och skola. Forskning visar dessutom att tillgänglighet till gemensamma aktiviteter är den viktigaste komponenten för att barn och unga ska känna sig delaktiga i förskolan och skolan och i kamratgruppen.

Förskolan och skolan har kravet att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De olika verksamheterna ska också aktivt arbeta för att främja likabehandling. Det vill säga främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder/funktionsnedsättning eller sexuell läggning.  I detta ingår kravet på en tillgänglig skolmiljö.

Förskolor och skolor kommer kunna använda DATE lärmaterial i sitt arbete med att främja likabehandling särskilt kopplat till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

  • Pedagoger och arbetslag får ett material för att integrera likabehandlingsarbetet i undervisningen.
  • Barn och elever deltar direkt i utvecklingsarbetet för en tillgänglig verksamhet och en bejakande miljö.

Den nya diskrimineringsformen ”bristande tillgänglighet” trädde i kraft från och med januari 2015. Genom den skärps kraven att arbeta förebyggande med tillgänglighet.  Förskolor och skolor kommer kunna använda DATE lärmaterial i det främjande arbetet som ska förebygga bristande tillgänglighet.

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet