Mångfald - ett redskap för utveckling

Människor är tack och lov olika. Tillvaron skulle bli bra trist om alla var likadana och tyckte likadant.

 Att ha ett mångfaldsperspektiv innebär att se skillnader som positiva resurser.

Såhär står det i Diskrimineringslagens 1 kap. 1 §:

”Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.”

Hur lever vi inom funktionshindersrörelsen upp till Diskrimineringslagens intentioner? Går vi miste om viktiga erfarenheter och kunskaper om vi inte aktivt arbetar med mångfald?

Det här materialet - ”Mångfald – ett redskap för utveckling” - vänder sig till organisationer som funderar på att börja jobba för mer mångfald. Det handlar om hur förbund och föreningar stegvis kan diskutera bland annat:

-          Fördelar respektive nackdelar med mångfald

-          Vilka förberedelser en organisation kan behöva för att mångfaldsarbetet ska bli framgångsrikt

-          Hur mångfaldsarbetet kan läggas upp.

”Mångfald – ett redskap för utveckling” består av två delar. Den första vänder sig till personal och förtroendevalda på förbundsnivå. Den andra delen till styrelser och medlemmar i föreningar. I slutet av materialet ligger bilaga 1 med några värderingsövningar och bilaga 2 som är en checklista för rekrytering av personal.  Bilaga 3 är en handledning med förslag till hur en kurs eller studiecirkel kan läggas upp.

Materialet består av korta avsnitt med diskussionsfrågor. Det kan användas som underlag för diskussioner inom en styrelse, på medlemsmöten, på kurs eller i studiecirklar.

Ladda ner materialet ”Mångfald – ett redskap för utveckling”