Rapporter

Här kan du ladda ner rapporter.

Prioriteringar inom Hälso- och sjukvården

Projektet Prioriteringar inom Hälso- och Sjukvården har undersökt vilka förväntningar sjukvårdshuvudmännen har på samverkan med hfunktionshindersrörelsen och hur detta uppfylls respektive inte uppfylls. Intervjuer visar att viljan finns både inom funktionshindersrörelsen och en efterfrågan från politiker och tjänstemän efter samverkan. Undersökningen visar att funktionshindersrörelsen har respekt och erkännande hos lokala politiker men att man söker mer initivativ och egna lösningar.
Tryckår: 2006
Prioriteringar inom Hälso- och sjukvården.pdf

Om påverkansarbete och prioriteringar i sjukvården 

Rapporten belyser hur funktionshindersrörelsen på länsnivå bedriver sitt påverkansarbete när det gäller frågan om prioriteringar i hälso- och sjukvården. Rapporten visar bland annat att det finns goda förutsättningar för att handikapprörelsen på länsnivå ska kunna driva frågan om prioriteringar framgångsrikt.
Tryckår: 2004
Om påverkansarbete och prioriteringar i sjukvården.pdf

Svenska handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (MOP)

Detta är den svenska funktionshindersrörelsens rapport till Kommittén för de mänskliga rättigheterna, antagen av Handikappförbundens samarbetsorgan den 29 mars 2007.

Syftet med denna rapport är att ge kommittén en heltäckande bild över hur situationen för människor med funktionsnedsättning ser ut i Sverige. Vi vill genom denna rapport även ge funktionshindersrörelsens rekommendationer på vilka åtgärder regeringen bör vidta för att Sverige bättre skall kunna efterleva de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Rapporten ska ses som ett komplement till Sveriges sjätte officiella rapport till FNs kommitté för de mänskliga rättigheterna. Rapporten följer riktlinjerna för hur den statliga rapporten ska disponeras för att underlätta jämförelsen mellan rapporterna.

Den andra alternativa rapporten behandlar andra gruppers situation i samhället. De två alternativa rapporterna kompletterar därför varandra. Totalt 57 handikapporganisationer står bakom denna rapport. Lämnat till regeringen den 17 april 2007.
Tryckår: 2007.
Svenska handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (MOP).pdf

Kortversion av Handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

Tryckår: 2007
Kortversion av Handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.pdf

Handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK)

Den svenska funktionshindersrörelsen har – som den första i världen – gjort en egen alternativ rapport till svenska regeringen. I rapporten konstateras att Sverige inte uppfyller de mänskliga rättigheterna när det gäller människor med funktionsnedsättning. 57 handikapporganisationer står bakom rapporten. 

Vart femte år rapporterar regeringen själv till FN hur Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna i FN:s Internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Regeringens rapporter har hittills mycket litet behandlat situationen för människor med funktionsnedsättning.

I alternativrapporten finns fakta, statistik och exempel på hur det fungerar i dag för människor med funktionsnedsättning. Sist i varje avsnitt finns också rekommendationer om vad staten måste göra för att funktionshindrades mänskliga rättigheter ska kunna förverkligas.
Tryckår: 2006
Handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK).pdf

Sammanfattning av Handikapprörelsens alternativrapport om FN:s  internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Sammanfattning av Handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.pdf

Rapport från seminariet "Mänskliga rättigheter - ett nyskapande perspektiv"

Seminariet arrangerades på internationella handikappdagen den 3 december 2002. Rapporten innehåller sammanfattningar av tankegångar som kom fram under dagen. Tankar som kan fungera som underlag för fortsatta diskussioner om funktionshinder.
Tryckår: 2002
Rapport från seminariet "Mänskliga rättigheter - ett nyskapande perspektiv".pdf

Fem år kvar till ett tillgängligt Sverige

År 2000 antog en enad riksdag regeringens proposition ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för funktionshinderspolitiken. I planen slår politikerna fast målet om ett tillgängligt samhälle där personer med funktionshinder kan delta på lika villkor. För att peka på behovet av att följa upp planen har Handikappförbunden låtit analysföretaget Ramböll Management ta stickprov på genomförandet av handlingsplanen inom barn & skola, vuxenutbildning, arbetsliv, konsument samt demokrati. Undersökning omfattar några situationer för barn och vuxna med funktionshinder på slumpvis utvalda platser i landet. Resultatet visar på stora skillnader i tillgänglighet.
Tryckår: 2005
Fem år kvar till ett tillgängligt Sverige.pdf

Handikapprörelsen och forskningen. En studie om relationerna utifrån handikapprörelsens perspektiv

Denna studie behandlar funktionshindersforskningens framväxt och vad handikapprörelsen anser om den rådande forskningen på området idag. Studien lyfter fram och diskuterar vem det är som bestämmer vad det ska forskas om, perspektiv för forskningen och funktionshindersrörelsens delaktighet i forskningen.  
Tryckår: 2006
Handikapprörelsen och forskningen.pdf

Handikapprörelsens syn på tillgänglighet

Handikappförbundens samarbetsorgan har under tre år drivit projektet Tillgänglighetsgranskning. Projektets övergripande syfte har varit att handikapprörelsen ska spela en strategisk roll i arbetet för ett tillgängligt samhälle. Rapporten Handikapprörelsens syn på tillgänglighet är ett underlag för att ta fram förslag till definitioner av begrepp och roller i en strategi för funktionshindersrörelsens arbete för ett tillgängligare samhälle 2006-2010.
Tryckår: 2006
Handikapprörelsens syn på tillgänglighet.pdf

Mer än bara lite kul - en skrift om hur man kan utveckla fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar

Många kommuner gör inte tillräckligt för att barn och unga med funktionsnedsättningar ska kunna delta i kultur- och fritidsverksamheter. Många barn och ungdomar med funktionsnedsättningar utestängs från fritidsaktiviteter där de bor. Dålig samordning, negativ attityd hos ledare, brister på tillgänglighet och ont om ledsagare är några förklaringar. 

Handboken Mer än bara lite kul ger råd och tips på hur fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar kan utvecklas. Syftet är att visa på nya grepp om hur man kan tänka för att alla barn ska kunna delta i det allmänna fritidsutbudet.
Tryckår:  2007
Mer än bara lite kul.pdf

Rapport om våld - funktionshinder - könsperspektiv. Synliggör det osynliga

Rapporten är resultat av ett projekt om våld och övergrepp mot kvinnor/flickor och män/pojkar med funktionshinder. Risken för övergrepp kan vara högre än för andra hänger bland annat ihop med funktionshindrets art, beroendet av andra personer och en underordnande roll gentemot andra människor. I denna rapport presenteras resultat av en enkätundersökning, intervjuer och samtal, samt förslag till åtgärder för minskat våld.
Tryckår: 2005
Rapport om våld - funktionshinder - könsperspektiv.pdf

Vägen mot ett tillgängligare samhälle

Rapporten Vägen mot ett tillgängligare samhälle är ett diskussionsunderlag för att ta fram funktionshinderspolitiska mål till en strategi för Handikappförbunden åren 2006-2010. Utgångspunkten är propositionen Från Patient till medborgare – nationell handlingsplan för handikappolitiken prop. 1999/2000:79 antagen av riksdagen 2001. Rapporten innehåller en nulägesanalys av arbetet för ett tillgängligt samhälle och har tagits fram av projektet Tillgänglighetsgranskning. Projektet pekar ut fem övergripande områden för den framtida strategin.
Tryckår: 2005
Vägen mot ett tillgängligare samhälle.pdf 

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2016-02-08 klockan 13:30 - 2016-02-16 16:00: Från snack till verkstad - mänskliga rättigheter i praktiken
2016-02-25 klockan 10:00 - 13:00: Europaforum
2016-03-09 klockan 09:30 - 16:00: Ordförandemöte
2016-03-10 klockan 13:00 - 16:00: Möte med Skatteverket om bemötande
2016-05-19 klockan 13:00 - 2016-05-20 12:00: Länskonferens