Hjälpmedel

Material från  projektet ”Hjälpmedel en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet” som pågick 2008-2011

Kunskapsmaterialet

Materialet finns i  DAISY format. En översättning till teckenspråk beräknas att vara klart så småningom. Samtliga format kommer att finnas tillgängliga på Handikappförbunden webbplats.

Kunskapsmaterialets innehåll bygger på de önskemål som funktionshindersrörelsens organisationer uttryckt, att materialet ska vara ett stöd i arbetet med hjälpmedelsfrågor. Materialet är tänkt att fungera som en ”verktygslåda” med olika ”verktyg”. Med verktyg avses de olika kapitlen.
Kunskapsmaterialet. pdf

Hjälpmedelsprojektets rapportserie

Under projekttiden har projektet bland annat genomfört ett antal studier inom hjälpmedelsområdet, utifrån ett genus- och hälsoekonomiskt perspektiv. Dessa studier kommer att utgöra en del av det Kunskapsmaterial som är projektets mål att ta fram. Medlemsförbund, samarbetsorgan i länen, brukare, yrkesverksamma inom området och politiker har varit målgrupper för studierna. Studierna finns nu i en rapportserie och omfattar fem rapporter. Projektet drivs i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet och finansieras av Arvsfonden.

En kartläggning av Handikapprörelsens arbete med hjälpmedelsfrågor

(Rapport 1)
Rapporten speglar hjälpmedelsområdet utifrån organisationernas perspektiv. Kartläggningen ger en lägesbeskrivning över hur viktig frågan är för organisationerna, hur de arbetar med hjälpmedelsfrågor och vilka områden som de anser är i behov av utveckling och förändring.
Rapport 1.pdf 

Brukares erfarenheter av hjälpmedel och förskrivning

(Rapport 2)
Vid två olika tillfällen, hösten 2008 och våren 2009, fick brukare i fyra län besvara en enkät i samband med att de fick förskrivet ett hjälpmedel inom primärvård, hörselvård och habilitering/rehabilitering. Rapporten ger en bild av vilken betydelse hjälpmedel har för brukare i olika situationer i vardagen. I vilken grad de använder de hjälpmedel som de får förskrivet samt hur brukarna uppfattar mötet med förskrivare.  
Rapport 2.pdf   

Kostnader och effekter vid hjälpmedelsförskrivning

(Rapport 3)
Rapporten har ett hälsoekonomiskt perspektiv. Vid två olika tillfällen, hösten 2008 och våren 2009, fick brukare i fyra län besvara en enkät i samband med att de fick förskrivet ett hjälpmedel inom primärvård, hörselvård och habilitering/rehabilitering. Rapporten ger en bild av samhällets kostnader vid nyförskrivning av fyra utvalda hjälpmedel och vilka effekter hjälpmedel har för brukares hälsorelaterade livskvalitet, mätt med livskvalitetsinstrumentet EQ-5D.   
Rapport 3.pdf 

Politikers agerande i hjälpmedelsfrågan och deras samarbete med handikapprörelsen

 (Rapport 4)
Under hösten 2009 genomfördes telefonintervjuer med ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnderna i alla 21 landsting/regioner. Rapporten ger en bild av hur politiker agerar i hjälpmedelsfrågor, hur de ser på prioriteringar, skillnader i avgifter över landet, hälsoekonomi och livskvalitet. Rapporten speglar även politikernas syn på samverkan med funktionshindersrörelsen.
Rapport 4.pdf 

Hjälpmedel – regelverk – livskvalitet – kön, en fokusgruppsstudie med förskrivare och brukare utifrån ett genusperspektiv

(Rapport 5)
Rapporten har ett genusperspektiv. Under 2009 genomfördes fokusgruppsintervjuer (gruppintervjuer) med brukare och förskrivare i fem län, samt ett pilotlän. Rapporten ger en bild av vilka konsekvenser de stora systemförändringarna har medfört för både brukare och förskrivare, vilken betydelse hjälpmedel har för delaktighet och livskvalitet samt betydelsen av kön i hjälpmedelssammanhang.
Rapport 5.pdf 

Övrigt material

Projektet Hjälpmedel – en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet” på Handikappförbunden har under projekttiden tagit fram en informationsfolder och tre broschyrer att användas i det intressepolitiska arbetet med hjälpmedelsfrågor. Innehållet bygger på samlade erfarenheter från projektet och riktar sig till tre olika målgrupper, politiker, yrkesverksamma inom hjälpmedelsområdet och till brukare. 

Informationsfolder.pdf

Informationsbroschyr till användare.pdf

Informationsbroschyr till yrkesverksamma.pdf

Informationsbroschyr till politiker.pdf

Rapportserien

Kunskapsmaterialet 

 
Skam, undvikande beteende och delaktighet hos personer med stamning som funktionsnedsätning
 D-uppsats i psykologi
Inom ramen för hjälpmedelsprojektet har Sara Nilsson, psykologstuderande, skrivit en D-uppsats som belyser situationen för en av de osynliga grupperna som inte får tillgång till hjälpmedel, människor med stamning. Examensarbetet syftar till att undersöka om funktionsnedsättningen stamning orsakar psykiska problem och om dessa har samband med undvikande beteende som kan påverka delaktigheten i samhället och därmed individens hela tillvaro.
 

Informationsfolder om projektet.pdf