Remissvar 2009

December

Remissvar på departementspromemorian
Särskilda program och behörighet till yrkesprogram U2009/5552/G.pdf

November

Främja, Skydda, Övervaka– FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. pdf

Oktober

Yttrande över promemorian Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring (Ds 2009:45), pdf

Yttrande över Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – kompletterande förändringar i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2009:46), pdf

Yttrande över promemorian Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. pdf

September

Yttrande över Patientens rättutredningens delbetänkande Bättre samverkan.pdf

Yttrande över En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39).pdf 

Augusti

Yttrande över ”Förslag till ny Plan- och bygglag samt förslag till ändringar i anläggningslagen (1973:1149).pdf

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28).pdf

Maj

Yttrande över betänkande av Asylmottagningskommittén; Aktiv väntan –asylsökande i Sverige (SOU 2009:19). Dnr: Ju2009/1848/SIM.pdf

April

Yttrande över Kulturdepartementets promemoria 2009:04. Översyn av vissa mediemyndigheter.pdf

Yttrande över patientens rätt - några förslag att stärka patientens ställning SOU 2008:127.pdf  

Mars

Synpunkter på föreskrifter om Arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.pdf

Yttrande över betänkandet Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen. (SOU 2008:102).pdf

Yttrande över AV-utredningen SOU 2008:116 och Radio- och TV-verkets rapport om vidaresändningsplikt.pdf

Yttrande över delbetänkandet Styr samverkan – för bättre service till medborgarna (SOU 2008:97).pdf

Februari

Yttrande över betänkandet (2008:100) bidragsspärr.pdf

Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättningar (SOU 2008:77).pdf

Yttrande över KOM (2008) 572 om översynen av omfattningen av samhällsomfattande tjänster när det gäller elektroniska kommunikationsnätverk och kommunikationstjänster.pdf