Remiss Ds 2017:10 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete

Missiv och remiss

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Arbetsmarknadsdepartementet

senast 27 juni 2017.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34