Remissvar 2014

November

Remissvar Promemorian Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Remissvar: Promemorian Vissa skollagsfrågor del 2

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Oktober

Remissvar: Remisspromemoria om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Remissvar: Läkemedel för särskilda behov, SOU 2014:20

September

Remissvar: ”Framtidsfullmakter”, Ds 2014:16

Handikappförbundens yttrande över Nya regler om upphandling Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51

Handikappförbundens yttrande över En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)

Handikappförbundens yttrande över nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering SOU 2014:41

Augusti

Handikappförbundens yttrande över EDFs alternativrapport till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning...

...  inkl. våra och medlemsförbundens synpunkter inskrivna i EDFs alternativrapport

Handikappförbundens yttrande över Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds2014:14)

Handikappförbundens yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om upphävandet av Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:5) om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade

Juni

Handikappförbuundens yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Remissvar "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst", Ds 2014:9

Maj

Handikappförbundens yttrande avseende förslag till ändring i trafik-förordningen (1998:1276) och i vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder

Remissvar över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Dnr:2014:000371

Remissvar: Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten, SOU 2014:2

Februari

Handikappförbundens remissvar på regeringiens svar på list of issues från FN:s övervakningskommitté (engelska)

Handikappförbundens remissvar på regeringiens svar på list of issues från FN:s övervakningskommitté (svenska)

Handikappförbundens remissvar på FN övervakningskommitténs förslag på allmänna kommentarer till artikel 9 om tillgänghet (engelska)
På svenska...

Handikappförbundens remissvar på FN övervakningskommitténs förslag på allmänna kommentarer till artikel 12 om likhet inför lagen (engelska)
På svenska...

Januari

Handikappförbundens remissvar 2013-12-05 En svensk strategi för standardisering

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer